رئيس اداره تلفن شهري ناحیه 1 : کفاش تلفن : 33437070
1 - نام مرکز : المهدی رئیس مرکز : ملازاده-33851111 امور مشترکین : 33859999 رفع خرابی : 33856666-20117 آدرس : خیابان خلج -خلج27
نام مرکز : المهدی
آدرس : خیابان خلج -خلج27
پیش شماره : 3380-3385-3386-3387-9385-3389-9389
رئیس مرکز : ملازاده-33851111
امور مشترکین : 33859999
رفع خرابی : 33856666-20117
2 - نام مرکز : بهارستان رئیس مرکز : محمدزاده -33811111 امور مشترکین : 33819999 رفع خرابی : 20117-3811117 آدرس : اول شهرک ابوذر-پشت اداره پست
نام مرکز : بهارستان
آدرس : اول شهرک ابوذر-پشت اداره پست
پیش شماره : 9380-9381-3312-3321-3380-3381-9212-9217-9312
رئیس مرکز : محمدزاده -33811111
امور مشترکین : 33819999
رفع خرابی : 20117-3811117
3 - نام مرکز : باهنر رئیس مرکز : مجلسی- 33961111 امور مشترکین : 33690404 رفع خرابی : 20117-33961117 آدرس : جاده سرخس-شهرک شهید باهنر
نام مرکز : باهنر
آدرس : جاده سرخس-شهرک شهید باهنر
پیش شماره : 9396-3396
رئیس مرکز : مجلسی- 33961111
امور مشترکین : 33690404
رفع خرابی : 20117-33961117
4 - نام مرکز : طرق رئیس مرکز : مرندین-33921111 امور مشترکین : 33929999 رفع خرابی : 33921112-20117 آدرس : شهرک طرق
نام مرکز : طرق
آدرس : شهرک طرق
پیش شماره : 3393-3392-9392
رئیس مرکز : مرندین-33921111
امور مشترکین : 33929999
رفع خرابی : 33921112-20117
5 - نام مرکز : پنج تن رئیس مرکز : امیر فخریان - 32111111 امور مشترکین : 32119999 رفع خرابی : 3211117-20117 آدرس : میدان فجر- پشت صدمتری - انتهای خیابان پنج تن
نام مرکز : پنج تن
آدرس : میدان فجر- پشت صدمتری - انتهای خیابان پنج تن
پیش شماره : 3210-3211-3212-3213-3214-3216-3217-3219-32381-9210-9211-9212-9217
رئیس مرکز : امیر فخریان - 32111111
امور مشترکین : 32119999
رفع خرابی : 3211117-20117
6 - نام مرکز : عدالت رئیس مرکز : سیدزادگان -33651111 امور مشترکین : 33659999 رفع خرابی : 33411112-20117 آدرس : بلوار مصلی-نرسیده به چهارراه مصلی - بین مصلی 3 و 5
نام مرکز : عدالت
آدرس : بلوار مصلی-نرسیده به چهارراه مصلی - بین مصلی 3 و 5
پیش شماره : 3366-3365-3364-3315-3314-9368-9369-9364-33386-3369-3368-3367
رئیس مرکز : سیدزادگان -33651111
امور مشترکین : 33659999
رفع خرابی : 33411112-20117
7 - نام مرکز : فدائیان اسلام رئیس مرکز : لقمانی-33411111 امور مشترکین : 33419999 رفع خرابی : 33411112-20117 آدرس : انتهای نخریسی جنب بانک ملی ابتدای کوچه هدایت
نام مرکز : فدائیان اسلام
آدرس : انتهای نخریسی جنب بانک ملی ابتدای کوچه هدایت
پیش شماره : 3342-3341-3340-9340-9341-9342-9343-9382-33030-33003-33002-33000-3382-3349-3344-3343-33384
رئیس مرکز : لقمانی-33411111
امور مشترکین : 33419999
رفع خرابی : 33411112-20117
8 - نام مرکز : طلاب رئیس مرکز : خیر آبادی-32701111 امور مشترکین : 33690303 رفع خرابی : 20117-32701112 آدرس : خواجه ربیع - گاز شرقی مقابل سازمان آب
نام مرکز : طلاب
آدرس : خواجه ربیع - گاز شرقی مقابل سازمان آب
پیش شماره : 3270--3274-9270-9276-9277-3271-3272-3273-3276-3277-3278-3279-3280
رئیس مرکز : خیر آبادی-32701111
امور مشترکین : 33690303
رفع خرابی : 20117-32701112
9 - نام مرکز : توحید رئیس مرکز : نقد بیشی- 33711111 امور مشترکین : 33729999 رفع خرابی : 20117-337291117 آدرس : جاده سرخس شهرک شهید رجائی-بلوار حر-جنب اتش نشانی
نام مرکز : توحید
آدرس : جاده سرخس شهرک شهید رجائی-بلوار حر-جنب اتش نشانی
پیش شماره : 3378-3373-3372-3371-3375-3377-9371-3376-9375-9378
رئیس مرکز : نقد بیشی- 33711111
امور مشترکین : 33729999
رفع خرابی : 20117-337291117
10 - نام مرکز : امت رئیس مرکز : افضل زاده -32591111 امور مشترکین : 33690505 رفع خرابی : 32596666-20117 آدرس : انتهای خیابان شهید مفتح
نام مرکز : امت
آدرس : انتهای خیابان شهید مفتح
پیش شماره : 3250-3256-3257-3258-3259-3251-9259
رئیس مرکز : افضل زاده -32591111
امور مشترکین : 33690505
رفع خرابی : 32596666-20117
11 - نام مرکز : آزادی رئیس مرکز : افتخاری -32231111-32213030 امور مشترکین : 32259999 رفع خرابی : 20117-32211112 آدرس : خیابان آزادی بین چهارراه شهدا و خسروی
نام مرکز : آزادی
آدرس : خیابان آزادی بین چهارراه شهدا و خسروی
پیش شماره : 39220-32382-3223 -3220-3202-3201- 3222-2213-9221-9228 -9283-3224-3225 -3226-3228-3229-3200
رئیس مرکز : افتخاری -32231111-32213030
امور مشترکین : 32259999
رفع خرابی : 20117-32211112
رئيس اداره تلفن شهري ناحیه 2: گیلاسی تلفن : 37288888
1 - نام مرکز : امام خمینی رئیس مرکز : کرامت 37311111 امور مشترکین : 37319999 رفع خرابی : 20117-37311117 آدرس : آیت الله عبادی 87-نبش چهارراه اول
نام مرکز : امام خمینی
آدرس : آیت الله عبادی 87-نبش چهارراه اول
پیش شماره : 3739-3734-3733-3732-3731-9731-9739
رئیس مرکز : کرامت 37311111
امور مشترکین : 37319999
رفع خرابی : 20117-37311117
2 - نام مرکز : خواجه ربیع رئیس مرکز : درویشی-37411111 امور مشترکین : 37129999 رفع خرابی : 37411117-20117 آدرس : مقابل آرامگاه خواجه ربیع
نام مرکز : خواجه ربیع
آدرس : مقابل آرامگاه خواجه ربیع
پیش شماره : 3749-3743-3742-3741-9741-9749
رئیس مرکز : درویشی-37411111
امور مشترکین : 37129999
رفع خرابی : 37411117-20117
3 - نام مرکز : شهید مطهری رئیس مرکز : صدیقی-37241111 امور مشترکین : 37279999 رفع خرابی : 37271117-20117 آدرس : خیابان حر عاملی
نام مرکز : شهید مطهری
آدرس : خیابان حر عاملی
پیش شماره : 3724-3723-3725-3726-3727-3728-3713-3811-9711-9712-9724-3729-3711-3712
رئیس مرکز : صدیقی-37241111
امور مشترکین : 37279999
رفع خرابی : 37271117-20117
4 - نام مرکز : قدس رئیس مرکز : افروشه- 38541111 امور مشترکین : 38552299 رفع خرابی : 38591112-20117 آدرس : خیابان بهار-خیابان هویزه
نام مرکز : قدس
آدرس : خیابان بهار-خیابان هویزه
پیش شماره : 3801-3808-3811-3851-3852-3853-38389-39850-39851-39854-3800-3854-3855-3859-38118-38119
رئیس مرکز : افروشه- 38541111
امور مشترکین : 38552299
رفع خرابی : 38591112-20117
5 - نام مرکز : صابری وحید رئیس مرکز : شریفیان-37681111 امور مشترکین : 37669999 رفع خرابی : 37611112-20117 آدرس : بلوار فردوسی-جنب سالن بهشتی
نام مرکز : صابری وحید
آدرس : بلوار فردوسی-جنب سالن بهشتی
پیش شماره : 3763-3764-3765-3766-3767-3768-9763-9767-3700-3760-3761-3762-37386-9761
رئیس مرکز : شریفیان-37681111
امور مشترکین : 37669999
رفع خرابی : 37611112-20117
6 - نام مرکز : پیروزی رئیس مرکز : سادات حسینی- 38781111 امور مشترکین : 38519999 رفع خرابی : 38781112-20117 آدرس : رضا شهر-بلوار پیروزی-بعد ازچهارراه خاقانی
نام مرکز : پیروزی
آدرس : رضا شهر-بلوار پیروزی-بعد ازچهارراه خاقانی
پیش شماره : 3871-3876-3877-3878-3879-38378-9871-9878
رئیس مرکز : سادات حسینی- 38781111
امور مشترکین : 38519999
رفع خرابی : 38781112-20117
7 - نام مرکز : انقلاب رئیس مرکز : یعقوبی- 38421111 امور مشترکین : 38409999 رفع خرابی : 38421112-20117 آدرس : خیابان احمد آباد-مقابل هتل هما
نام مرکز : انقلاب
آدرس : خیابان احمد آباد-مقابل هتل هما
پیش شماره : 3840-3841-3842-3843-3844-9841-9848-3802-3804-3807-3849-9849-3845-3846-3847-3848
رئیس مرکز : یعقوبی- 38421111
امور مشترکین : 38409999
رفع خرابی : 38421112-20117
8 - نام مرکز : امیرالمومنین رئیس مرکز : باشی -337511111 امور مشترکین : 37249999 رفع خرابی : 20117-37241117 آدرس : چهارراه ولیعصر-تقاطع ابوطالب و هدایت
نام مرکز : امیرالمومنین
آدرس : چهارراه ولیعصر-تقاطع ابوطالب و هدایت
پیش شماره : 3753-3757-3758-3759-37385-9711-9751-9758-3711-3750-3751-3752
رئیس مرکز : باشی -337511111
امور مشترکین : 37249999
رفع خرابی : 20117-37241117
رئيس اداره تلفن شهري ناحیه 3: عدالتیان تلفن : 38848888
1 - نام مرکز : شهرک صنعتی رئیس مرکز : طوسی 35411111 امور مشترکین : 35419999 رفع خرابی : 35411112-20117 آدرس : شهرک صنعتی
نام مرکز : شهرک صنعتی
آدرس : شهرک صنعتی
پیش شماره : 3541-3542-9541-9542
رئیس مرکز : طوسی 35411111
امور مشترکین : 35419999
رفع خرابی : 35411112-20117
2 - نام مرکز : نبوت رئیس مرکز : بیرام زاده 36611111 امور مشترکین : -36619999 رفع خرابی : 36611112-20117 آدرس : قاسم آباد -چهارراه مخابرات
نام مرکز : نبوت
آدرس : قاسم آباد -چهارراه مخابرات
پیش شماره : 3664-3663-3662-3660-9661-3661
رئیس مرکز : بیرام زاده 36611111
امور مشترکین : -36619999
رفع خرابی : 36611112-20117
3 - نام مرکز : ثامن الائمه رئیس مرکز : رحمان پناه 35211111 امور مشترکین : 35219999 رفع خرابی : 35211112-2017 آدرس : بلوار شهید فلاحی- نبش فلاحی 2
نام مرکز : ثامن الائمه
آدرس : بلوار شهید فلاحی- نبش فلاحی 2
پیش شماره : 3880-8841-3514-3521-3522-3523-3524-3525-3531-9513-9521-9531
رئیس مرکز : رحمان پناه 35211111
امور مشترکین : 35219999
رفع خرابی : 35211112-2017
4 - نام مرکز : خاتم الانبیاء رئیس مرکز : نعیمی 36511111 امور مشترکین : 36659999 رفع خرابی : 20117-36651112 آدرس : جاده قوچان -مقابل پلیس راه امام هادی
نام مرکز : خاتم الانبیاء
آدرس : جاده قوچان -مقابل پلیس راه امام هادی
پیش شماره : 3657-3658-3665-3666-3667-3690-9665-9690-9691-3651-3654-3691-9651-3677-3678
رئیس مرکز : نعیمی 36511111
امور مشترکین : 36659999
رفع خرابی : 20117-36651112
5 - نام مرکز : کوثر رئیس مرکز : فیروز کوهی 38848484-38800003 امور مشترکین : 38819999 رفع خرابی : 38821112-20117 آدرس : بلوار وکیل آباد -انتهای هاشمیه 28
نام مرکز : کوثر
آدرس : بلوار وکیل آباد -انتهای هاشمیه 28
پیش شماره : 9881-3883-3882-3881-3880-3884-3870-3838
رئیس مرکز : فیروز کوهی 38848484-38800003
امور مشترکین : 38819999
رفع خرابی : 38821112-20117
6 - نام مرکز : پانزده خرداد رئیس مرکز : للهی 35011111 امور مشترکین : 35019999 رفع خرابی : 35016666-20117 آدرس : بلوار وکیل آباد-بعد از اقبال لاهوری -نبش وکیل آباد 62
نام مرکز : پانزده خرداد
آدرس : بلوار وکیل آباد-بعد از اقبال لاهوری -نبش وکیل آباد 62
پیش شماره : 3502--3509--3538-9501--3501
رئیس مرکز : للهی 35011111
امور مشترکین : 35019999
رفع خرابی : 35016666-20117
7 - نام مرکز : شهید فرشچی رئیس مرکز : دلربایی 36041111 امور مشترکین : 36049999 رفع خرابی : 20117-36051112 آدرس : بلوار امامت-امامت46-نرسیده به چهارراه اول-پلاک 13
نام مرکز : شهید فرشچی
آدرس : بلوار امامت-امامت46-نرسیده به چهارراه اول-پلاک 13
پیش شماره : 3602-3603-3604-3605-3606-3607-3608-9601-3600-3601-9602-9604-3609-3610-3611-3614
رئیس مرکز : دلربایی 36041111
امور مشترکین : 36049999
رفع خرابی : 20117-36051112
8 - نام مرکز : رسالت رئیس مرکز : گلشاهی-36211111 امور مشترکین : 36219999 رفع خرابی : 36211112-20117 آدرس : قاسم آباد -انتهای حجاب-میدان حجاب-سمت چپ
نام مرکز : رسالت
آدرس : قاسم آباد -انتهای حجاب-میدان حجاب-سمت چپ
پیش شماره : 3620-3621-3622-3623-9621-3638-3618
رئیس مرکز : گلشاهی-36211111
امور مشترکین : 36219999
رفع خرابی : 36211112-20117
9 - نام مرکز : آزادگان رئیس مرکز : نیکودل 38211111 امور مشترکین : 38219999 رفع خرابی : 20117-38211117 آدرس : بلوار سرافرازان- سرافرازان 52-خیابان شهرک راهنمایی و رانندگی
نام مرکز : آزادگان
آدرس : بلوار سرافرازان- سرافرازان 52-خیابان شهرک راهنمایی و رانندگی
پیش شماره : 3821-3822-3823--9821
رئیس مرکز : نیکودل 38211111
امور مشترکین : 38219999
رفع خرابی : 20117-38211117
10 - نام مرکز : استقلال رئیس مرکز : قصاب38671111 امور مشترکین : 38835555 رفع خرابی : 20117-38661112 آدرس : بلوار وکیل آباد - وکیل آباد 30
نام مرکز : استقلال
آدرس : بلوار وکیل آباد - وکیل آباد 30
پیش شماره : 3833--3864-3865-3866-3867-3868-3891-3892-3893-3894--9865-9867-9890-3869-3890
رئیس مرکز : قصاب38671111
امور مشترکین : 38835555
رفع خرابی : 20117-38661112

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت