فهرست فصول
فصل اول (کلیات)
فصل دوم (سرمایه شرکت)
فصل سوم (ارکان شرکت)
فصل چهارم (امور مالی (ترازنامه ها حساب سود و زیان))
فصل پنجم (سایر مقررات)

فصل اول
کلیات :
ماده 1 - شرکت سهامی مخابرات استان که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود بر اساس قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات استان مصوب 6/2/1373 تاسیس می گردد تا برابر مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره گردد.
ماده 2- مرکز اصلی شرکت مرکز اداره کل مخابرات موجود استانها است و شرکت می تواند برای اجرای فعالیتهای مقرر‏، در سایر نقاط استان نسبت به تشکیل واحدهای تابع اقدام نماید.
ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است.
ماده 4- مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.
ماده 5- موضوع و هدف شرکت ‏، عبارت است از تاسیس و توسعه شبکه و تاسیسات مخابراتی در حوزه عملیاتی شرکت و نگهداری و بهره برداری از آن در قالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان …………… و اجرای تکالیف شرکت مخابرات در مواردی که تفویض اختیار می شود.

تبصره 1- آن قسمت از فعالیت شرکت مخابرات ایران در بخش ارتباطات بین شهری و بین المللی اعم از تاسیس ، توسعه z نگهداری و بهره برداری مراکز تلفن بین شهری (اس. تی. دی) ایستگاههای ماهواره ای مایکروویو و غیره و نیز متعلقات آن همچنان تحت مسئولیت و کنترل شرکت مخابرات است.
تبصره 2- تصمیمات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران (شرکت مادر) ناقض مصوبات مجمع عمومی شرکتهای استانی نخواهد بود.

فصل دوم
سرمایه شرکت :
ماده 6- سرمایه اولیه شرکت یک میلیارد ریال است که به یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم شده که از محل اموال و دارایی های واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تامین و تماما متعلق به شرکت اخیر الذکر است.
تبصره 1- از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت‏، تمامی تاسیسات و لوازم و نیز ابواب جمعی و حقوق و مطالبات و دیون و تعهدات و اموال منقول متعلق به شرکت مخابرات ایران در حوزه استان ……………… به شرکت منتقل می شود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت مخابرات ایران اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح نماید.
تبصره 2- شرکت موظف است کلیه اموال، تاسیسات و لوازم مربوط به شرکت مخابرات ایران را که به موجب این اساسنامه به شرکت منتقل می شود و همچنین طرحهای ناتمام تاسیسات و مراکز مخابراتی را با تمامی ساختمان ، متعلقات و ملحقات آن که توسط اداره کل مخابرات استان……………… در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل داده خواهد شد به شرح زیر به انضمام کلیه مطالبات پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جزو دارایی خود منظور نماید :
الف-اموال منقول و غیر منقول ، تاسیسات و لوازم مربوط به شرکت مخابرات ایران در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت قرار می گیرد و مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی شرکت یاد شده یا بر اساس قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور .
ب-در مواردی که وجوه نقد پرداخت شده برای طرح مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح به تفکیک قابل استخراج نباشد ، شرکت می تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزئیات آن از نظریه کارشناسان منتخب رئیس مجمع شرکت استفاده نماید.
تبصره 3- کلیه اموال منقول و غیر منقول تاسیسات مربوط به فعالیت ارتباطات بین شهری و بین المللی اعم از مراکز بین شهری (اس.تی.دی) ایستگاههای ماهواره ای و شبکه مایکروویو کشور، دکلها، راههای اختصاصی ایستگاهها و ابواب جمعی آنها در اختیار و مالیکت شرکت مخابرات ایران است.
ماده 7- در آمد و منافع اعتبارات شرکت به شرح زیر است :
هزینه اشتراک
تعرفه های مکالماتی (شهری- بین شهری- بین المللی)
تراز مکالمات بر اساس توافق کانالهای ورودی و خروجی بین استانها
کمکهای نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی
عواید دیگری که برابر قوانین یا مقررات مربوط به شرکت تعلق می گیرد.
تبصره – منابع و درآمدهای شرکت مخابرات ایران با توجه به این ماده تعدیل می گردد سایر منابع درآمدی شرکت مخابرات کماکان معتبر و قابل اجراست.
ماده 8- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهد.
ماده 9-تقسیم سود و اندوخته پس از تصویب مجمع عمومی شرکت جایز خواهد بود.


فصل سوم
ارکان شرکت :
ماده 10- شرکت دارای ارکان زیر است :
مجمع عمومی
هیئت مدیره و مدیر عامل
بازرس (حسابرس)
ماده 11- مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر تشکیل می شود :
وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران (عضو مجمع)
اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران (اعضاء مجمع) تشکیل می شود.
ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و در غیاب او یکی از اعضای حاضر
به ترتیب تقدم مندرج در فوق خواهد بود.
در صورتی که هر یک از اعضای مجمع عمومی نتواند در جلسه شرکت نماید معاون یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد نمود.
ماده 12- مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است :
مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی فوق العاده
ماده 13- شرکت از نظر زمان و چگونگی تشکیل جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره و نیز سایر موارد مربوط تابع اساسنامه شرکت مخابرات ایران (مصوب اسفند ماه 1350) می باشد و در صورت عدم پیش بینی برابر قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره 1- هیئت مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می شود . اعضا و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسط رئیس مجمع (وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات) برای مدت دو سال منصوب می شوند و تا اعضا و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی هستند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.
تبصره 2- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره از بین اشخاص متعهد که دارای تحصیلات عالی بوده و در یکی از سازمانهای اداری کشوری یا بنگاههای صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند منصوب خواهند شد.
تبصره 3- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می توانند با مسئولیت خود یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا مدیران ارشد را به سمت قائم مقام تعیین نماید تا قسمتی از وظایفی که به مدیر عامل محول شده از طرف او انجام دهد.
ماده 14- وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مطابق مواد 10 و 11 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 اساسنامه شرکت مخابرات ایران و تبصره های آن و نیز قانون تجارت می باشد.
تبصره 1- هیئت مدیره شرکت موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت یک درصد از آن را برای امر توسعه و تحقیق و آموزش و روابط بین الملل و کمکهای انسانی (اعم از شاغل و بازنشسته و مراجعات عمومی ) در راه اهداف وزارت پست و تلگراف و تلفن برای وزارتخانه یاد شده اختصاص دهد.
تبصره 2- تعیین پاداش برای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره با تصویب و تایید رئیس مجمع عمومی شرکت (وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات ) و تعیین و پرداخت پاداش سایر کارکنان با تصویب و تایید مدیر عامل قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 4- اجرای تبصره مواد 25 و 26 اساسنامه شرکت مخابرات ایران منوط به رعایت قوانین مربوط است.
ماده 15- وظیفه بازرس (حسابرس) شرکت بر عهده سازمان حسابرسی است که در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی (مصوب 1362) و اساسنامه آن (مصوب 1366) اقدام نماید.


فصل چهارم
امور مالی (ترازنامه ها حساب سود و زیان) :
ماده 16- سال مالی شرکت از فروردین ماه هر سال و تا آخر اسفند همان سال خاتمه می یابد و به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت خواهد بود.
ماده 17- کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته و ترازنامه و حساب سود و زیان گزارش عملکرد سالانه شرکت حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی باسد از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرس (حسابرس) گذارده شود.
ماده 18- تصویب ترازنامه شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیئت مدیره تلقی می شود.
ماده 19- رئیس مجمع می تواند نسبت به جابجایی اعتبارات شرکت از محل اعتبارات مربوط به شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات استانها به سایر شرکتهای مخابرات استانها اقدام نماید.
ماده 20- آئین نامه مالی، معاملاتی و اداری شرکت باید از طرف هیئت مدیره تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی در خصوص آئین نامه های اداری به اجرا گذاشته شود و تا موقعی که آئین نامه های یاد شده تنظیم و تصویب نشده ، شرکت مجاز است امور مالی و معاملاتی و استخدامی خود را برابر آئین نامه ها و مقررات مورد عمل شرکت مخابرات ایران انجام دهد.
ماده 21- هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع آن منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم یاد شده ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ شود.

فصل پنجم
سایر مقررات :
ماده 22-کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت می باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر درقوانین مربوط محکوم خواهند شد
ماده 23-کارکنان شرکت و همه اشخاصی که به گونه ای به همکاری با شرکت دعوت شده اند موظف به حفظ و نگهداری اموال و تاسیسات شرکت هستند . برداشت یا تصاحب اموال شرکت به نفع خود یا دیگری در حکم اختلاس محسوب می شود و مرتکب به کیفر مقرر در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.

ماده 24- شرکت مجاز است با موافقت وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات و رعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشورهای دیگر که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم را برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.
ماده 25- اختلافات حاصله بین شرکتهای سهامی مخابرات استانها و اختلافات هر یک از آنها با شرکت مخابرات ایران در کمیته ای که اعضای آن را رئیس مجمع عمومی (وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات) تعیین می نماید ، رسیدگی و حل و فصل خواهد شد تصمیمات کمیته منتخب ، قطعی و لازم الاجرا است.
ماده 26- شرکت مخابرات ایران مکلف است آئین نامه مربوط به وظایف مشترک و حدود روابط بین خود با شرکتهای مخابرات استانها و چگونگی مبادله اطلاعات فنی، علمی و بازرگانی در زمینه امور مربوط و نحوه رفع اختلاف با شرکت را با رعایت مقررات تهیه کند که پس از تصویب مجمع عمومی شرکت یاد شده به اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 27- نسبت به سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است برابر قوانین مربوط عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و سیزده تبصره بر اساس اصل 85 قانون اساسی و در اجرای قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 6/2/1372 در جلسه مورخ اول بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیرو تصویب و در تاریخ 4/11/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی


ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت