ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی خواف و تایباد 1398/04/26 1398/04/30 1398/04/30 خواف و تایباد خواف و تایباد
2 اختلال در خطوط مخابراتی عدالت 1398/04/26 1398/04/29 1398/04/31 مشهد عدالت
3 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن قلندرآباد ، قلعه نو، ملک آّباد 1398/04/25 1398/04/26 1398/04/29 فریمان، مشهد قلندرآباد، قلعه نو، ملک آباد
4 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز اروک و اسو، چزگ و معتمدیه 1398/04/22 1398/04/23 1398/04/26 گناباد، فیروزه اروک و اسو
5 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز خواف و تایباد 1398/04/19 1398/04/23 1398/04/23 خواف و تایباد خواف و تایباد
6 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز شهید فرشچی، طلاب، قره باغ و قلعه یزدان 1398/04/04 1398/05/05 1398/05/11 مشهد، فیروزه شهید فرشچی، طلاب، قره باغ و قلعه یزدان
7 تعویض سیم کارت های مشترکین GSM-WLL استان به همراه اول 1398/04/04 1398/04/05 1398/04/05 استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی
8 برگردان سیم کارت های مشترکین GSM-WLL استان 1398/04/02 1398/04/03 1398/04/06 استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی
9 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن شهید مطهری، عدالت، شهید فرشچی، ADSL طرقبه، حصار زبرخان 1398/04/01 1398/04/01 1398/04/06 مشهد، طرقبه، نیشابور شهید مطهری، عدالت، شهید فرشچی، طرقبه، حصار زبرخان
10 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شاندیز 1398/03/28 1398/03/28 1398/03/28 طرقبه شاندیز شاندیز
11 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن پنجتن 1398/03/26 1398/03/27 1398/03/30 مشهد پنجتن
12 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن دولت آبادنیشابور، قلعه بالا کاشمر 1398/03/25 1398/03/26 1398/03/28 نیشابور، کاشمر دولت آباد، قلعه بالا
13 اختلال در خطوط اینترنت 1398/03/25 1398/03/26 1398/03/26 استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی
14 اختلال در خطوط ADSL مراکز شهید فرشچی، آزادی، استقلال 1398/03/22 1398/03/25 1398/04/01 مشهد شهید فرشچی، آزادی، استقلال
15 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن رسالت، پنجتن، مومن آباد، قلعه شیر، یکه توت، باغ کشمیر، راهداری فیض آباد 1398/03/18 1398/03/19 1398/03/24 مشهد، تربت جام، فیض آباد رسالت، پنجتن، مومن آباد، قلعه شیر، یکه توت، باغ کشمیر، راهداری
16 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن استقلال، طلاب، کاظم آباد 1398/03/12 1398/03/19 1398/03/23 مشهد استقلال، طلاب، کاظم آباد
17 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن تربت حیدریه، توحید 1398/03/08 1398/03/11 1398/03/13 تربت حیدریه، مشهد حاجی بیگی، توحید
18 اختلال در خطوط ADSL مرکز استقلال 1398/03/08 1398/03/11 1398/03/18 مشهد استقلال
19 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن بردو شهرستان تربت جام 1398/03/07 1398/03/08 1398/03/08 تربت جام بردو
20 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب، ADSL مرکز 15 خرداد 1398/03/05 1398/03/07 1398/03/09 مشهد طلاب، 15 خرداد
21 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب 1398/03/01 1398/03/07 1398/03/09 مشهد طلاب
22 اختلال در خطوط همراه اول، مرکز پنجتن، سنگان پایین خواف 1398/02/30 1398/02/31 1398/03/02 مشهد، خواف همراه اول، پنجتن، سنگان پایین
23 اختلال در سرویس های اینترنت، اینترانت و MPLS استان 1398/02/30 1398/02/31 1398/02/31 استان
24 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن مشهد-سبزوار 1398/02/29 1398/02/30 1398/03/03 مشهد و سبزوار امیرالمومین - کورده - عسگریه- صد خرو-فرشچی- استقلال-پنجتن
25 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن طلاب، صالح آباد 1398/02/25 1398/02/27 1398/02/30 مشهد، سرخس طلاب، صالح آباد
26 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز طلاب، شهید فرشچی، حکم آباد و نقاب سبزوار 1398/02/25 1398/02/28 1398/02/30 مشهد، سبزوار طلاب، شهید فرشچی، حکم آباد و نقاب سبزوار
27 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن دوغ آباد 1398/02/23 1398/02/24 1398/02/24 تربت حیدریه دوغ آباد
28 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز ثامن الائمه (ع)، ملک آباد، روستای حصار، خرم آباد 1398/02/22 1398/02/23 1398/02/25 مشهد، تربت حیدریه، تربت جام ثامن الائمه (ع)، ملک آباد، حصار، خرم آباد
29 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز حکم آباد - نقاب سبزوار، همت آباد فیروزه، جغتای سبزوار، فراشیان سبزوار 1398/02/21 1398/02/23 1398/02/24 سبزوار ، فیروزه
30 اختلال در خطوط همراه اول 1398/02/21 1398/02/22 1398/02/22 مشهد مشهد
12345678910
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی شاندیز 1398/03/27 1398/03/28 1398/03/28 مشهد شاندیز
2 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن استقلال 1398/03/12 1398/03/19 1398/03/21 مشهد استقلال
3 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن دوغ آباد 1398/02/23 1398/02/24 1398/02/24 تربت حیدریه دوغ آباد
4 برگردان دیتای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
5 برگردان دیای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
6 اختلال در خطوط دیتامرکز تلفن امام خمینی 1397/01/18 1396/01/18 1396/01/21 مشهد امام خمینی
7 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن پرستش شهرستان سبزوار 1396/09/27 1396/09/28 1396/09/28 سبزوار پرستش
8 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مدرس تربت حیدریه 1396/08/29 1396/09/01 1396/09/01 تربت حیدریه شهید مدرس
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در ارتباط ADSL مرکز شهید فرشچی 1398/04/16 1398/04/16 1398/04/18 مشهد شهید فرشچی
2 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب، ADSL مرکز طرقبه 1398/04/04 1398/04/08 1398/04/11 مشهد، طرقبه طلاب، طرقبه
3 اختلال در خطوط ADSL مراکز شهید مطهری، طرقبه 1398/04/01 1398/04/02 1398/04/03 مشهد، طرقبه شهید مطهری، طرقبه
4 اختلال در خطوط اینترنت 1398/03/25 1398/03/26 1398/03/26 استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی
5 اختلال در خطوط ADSL مراکز شهید فرشچی، آزادی، استقلال 1398/03/22 1398/03/25 1398/04/01 مشهد شهید فرشچی، آزادی، استقلال
6 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن استقلال 1398/03/12 1398/03/19 1398/03/21 مشهد استقلال
7 اختلال در خطوط ADSL مرکز استقلال 1398/03/08 1398/03/11 1398/03/18 مشهد استقلال
8 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن بردو شهرستان تربت جام-فیروزه 1398/03/07 1398/03/08 1398/03/08 تربت جام- فیروزه بردو- شور گشت
9 اختلال در ارتباط ADSL مرکز 15 خرداد 1398/03/05 1398/03/07 1398/03/07 مشهد 15 خرداد
10 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب 1398/03/01 1398/03/07 1398/03/09 مشهد طلاب
11 اختلال در سرویس های اینترنت، اینترانت و MPLS استان 1398/02/30 1398/02/31 1398/02/31 استان
12 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب 1398/02/25 1398/02/28 1398/02/30 مشهد طلاب
13 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید فرشچی 1398/02/25 1398/02/28 1398/02/28 مشهد شهید فرشچی
14 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن دوغ آباد 1398/02/23 1398/02/24 1398/02/24 تربت حیدریه دوغ آباد
15 اختلال در خطوط ADSL مرکز تلفن استقلال 1398/02/21 1398/02/22 1398/02/25 مشهد استقلال
16 اختلال در سرویس Adsl مراکز نبوت، ثامن، خاتم، شهرک صنعتی توس، حسین آباد قرقی 1398/02/08 1398/02/09 1398/02/10 مشهد نبوت، ثامن، خاتم و شهرک صنعتی توس، حسین آّباد قرقی
17 اختلال در سرویس Adsl مرکز سبزوار 1398/01/24 1398/01/26 1398/01/26 سبزوار سبزوار
18 اختلال در ADSL مرکز تلفن قوچان 1398/01/11 1398/01/18 1398/01/18 قوچان قوچان
19 قطع و اختلال ADSL 1397/09/17 1397/09/18 1397/09/18 خراسان رضوی خراسان رضوی
20 اختلال در دسترسی به پنل کاربری مشترکین اینترنت مخابرات 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/14

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت