ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن جنت آباد 1398/09/13 1398/09/16 1398/09/16 تربت جام جنت آباد
2 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن خواجه ربیع 1398/09/11 1398/09/13 1398/09/14 مشهد خواجه ربیع
3 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز رسالت، خرکت و مارشک 1398/09/10 1398/09/11 1398/09/11 مشهد رسالت، خرکت و مارشک
4 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن آزادگان، بقمج 1398/09/09 1398/09/10 1398/09/10 مشهد، چناران آزادگان، بقمج
5 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز بهارستان، عارف آباد 1398/09/06 1398/09/09 1398/09/13 مشهد، کاشمر بهارستان، عارف آباد
6 اختلال در خطوط مخابراتی مراکزمشهد, یوسف آباد، مشکان، سلطان آباد 1398/09/03 1398/09/04 1398/09/06 مشهد, قوچان، سبزوار انقلاب, یوسف آباد، مشکان، سلطان آباد
7 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز خور و حسن آباد 1398/09/02 1398/09/03 1398/09/05 بردسکن خور و حسن آباد
8 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز رباط سنگ، خلق آباد 1398/08/28 1398/08/29 1398/09/01 رباط سنگ، خلق آباد
9 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن بیدخت، انقلاب 1398/08/26 1398/08/26 1398/08/28 گناباد، مشهد بیدخت، انقلاب
10 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز بیدخت، انقلاب، بجستان، عارف آباد 1398/08/25 1398/08/26 1398/08/29 گناباد، مشهد، بجستان، کاشمر بیدخت، انقلاب، بجستان، عارف آباد
11 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مدرس شهرستان تربت حیدریه 1398/08/13 1398/08/19 1398/08/21 تربت حیدریه شهید مدرس
12 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز دهقان، خیام، ششتمد، یکه توت 1398/08/11 1398/08/12 1398/08/15 نیشابور، سبزوار، تربت جام دهقان، خیام، ششتمد، یکه توت
13 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن مهدی آباد- سعادت آباد- فاردق، آزادی 1398/08/08 1398/08/11 1398/08/12 تربت حیدریه، مشهد مهدی آباد- سعادت آباد- فاردق، آزادی
14 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن انقلاب، چشام سبزوار 1398/08/04 1398/08/04 1398/08/06 مشهد، سبزوار انقلاب، چشام
15 اختلال در ارتباطات سایت BTS سعدآباد و شرکت فرآورده های نفتی 1398/07/21 1398/07/22 1398/07/22 مشهد شهید مطهری
16 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن ثامن الائمه (ع) 1398/07/20 1398/07/21 1398/07/23 مشهد ثامن الائمه (ع)
17 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن انقلاب، تربت جام، ریگی، شهید دهقان، خیام 1398/07/17 1398/07/19 1398/07/22 مشهد، تربت جام، نیشابور انقلاب، تربت جام، ریگی، شهید دهقان، خیام
18 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز قلعه بالا، عارف آباد، ریوش، ایور و کوشه 1398/07/16 1398/07/16 1398/07/23 کاشمر قلعه بالا، عارف آباد، ریوش، ایور و کوشه
19 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن باغ کشمیر، بایگ- حصار 1398/07/15 1398/07/15 1398/07/17 تربت جام، تربت حیدریه باغ کشمیر، بایگ- حصار
20 اختلال در سامانه 2000 1398/07/13 1398/07/15 1398/07/15 سامانه 2000
21 اختلال در سایت شرکت مخابرات منطقه خراسان رضوی 1398/07/13 1398/07/14 1398/07/14 استان خراسان رضوی
22 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز مشکان و پرستش 1398/07/09 1398/07/10 1398/07/10 سبزوار مشکان و پرستش
23 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن قدس، استای 1398/07/08 1398/07/09 1398/07/10 مشهد، تربت جام قدس، استای
24 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز کورده، ربوش، باغشن-قدمگاه 1398/07/07 1398/07/08 1398/07/09 مشهد، کاشمر، نیشابور کورده، ریوش، باغشن-قدمگاه
25 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز المهدی 1398/07/06 1398/07/08 1398/07/10 مشهد المهدی
26 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز شورستان و گوش لاغر 1398/07/02 1398/07/03 1398/07/03 صالح آباد شورستان و گوش لاغر
27 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز استقلال، قلندرآباد 1398/07/01 1398/07/02 1398/07/03 مشهد، فریمان استقلال، قلندر آباد
28 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز کندر، دوغ آباد 1398/06/31 1398/07/01 1398/07/03 خلیل آباد، تربت حیدریه کندر، دوغ آباد
29 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن شهید مطهری، قدس،عدالت، قلندرآباد 1398/06/30 1398/06/31 1398/07/02 مشهد، فریمان شهید مطهری، قدس، عدالت، قلندرآباد
30 اختلال در خطوط مخابراتی مراکز تلفن ثامن الائمه (ع) و خیام 1398/06/27 1398/06/30 1398/07/01 مشهد، نیشابور ثامن الائمه (ع)، خیام
12345678910...
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید صابری وحید 1398/06/02 1398/06/04 1398/06/04 مشهد شهید صابری وحید
2 اختلال در خطوط مخابراتی شاندیز 1398/03/27 1398/03/28 1398/03/28 مشهد شاندیز
3 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن استقلال 1398/03/12 1398/03/19 1398/03/21 مشهد استقلال
4 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن دوغ آباد 1398/02/23 1398/02/24 1398/02/24 تربت حیدریه دوغ آباد
5 برگردان دیتای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
6 برگردان دیای خانگی و تجاری 1397/10/18 1397/10/19 1397/10/22 خراسان رضوی خراسان رضوی
7 اختلال در خطوط دیتامرکز تلفن امام خمینی 1397/01/18 1396/01/18 1396/01/21 مشهد امام خمینی
8 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن پرستش شهرستان سبزوار 1396/09/27 1396/09/28 1396/09/28 سبزوار پرستش
9 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید مدرس تربت حیدریه 1396/08/29 1396/09/01 1396/09/01 تربت حیدریه شهید مدرس
ردیفعنوانتاریخ درجتاریخ وقوعزمان خاتمهشهرستانمرکزجزئیات
1 اختلال در خطوط مخابراتی سایت فخرآباد 1398/09/05 1398/09/06 1398/09/06 بجستان سایت فخرآباد
2 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن امیرالمومنین (ع) 1398/06/02 1398/06/03 1398/06/05 مشهد امیرالمومنین (ع)
3 اختلال در خطوط ADSL مرکز آزادگان 1398/05/14 1398/05/15 1398/05/15 مشهد آزادگان
4 اختلال در ارتباط ADSL مرکز تلفن شهید مطهری، شهید فرشچی 1398/05/07 1398/05/07 1398/05/08 مشهد شهید مطهری، شهید فرشچی
5 اختلال در خطوط ADSL مرکز تلفن طلاب، شهید فرشچی،انقلاب 1398/05/05 1398/05/06 1398/05/09 مشهد طلاب، شهید فرشچی ،انقلاب
6 اختلال در خطوط ADSL مرکز مطهری 1398/05/02 1398/05/05 1398/05/06 مشهد مطهری
7 اختلال در خطوط ADSL مرکز شهید فرشچی 1398/05/01 1398/05/01 1398/05/01 مشهد شهید فرشچی
8 اختلال در ارتباط ADSL مرکز شهید فرشچی 1398/04/16 1398/04/16 1398/04/18 مشهد شهید فرشچی
9 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب، ADSL مرکز طرقبه 1398/04/04 1398/04/08 1398/04/11 مشهد، طرقبه طلاب، طرقبه
10 اختلال در خطوط ADSL مراکز شهید مطهری، طرقبه 1398/04/01 1398/04/02 1398/04/03 مشهد، طرقبه شهید مطهری، طرقبه
11 اختلال در خطوط اینترنت 1398/03/25 1398/03/26 1398/03/26 استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی
12 اختلال در خطوط ADSL مراکز شهید فرشچی، آزادی، استقلال 1398/03/22 1398/03/25 1398/04/01 مشهد شهید فرشچی، آزادی، استقلال
13 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن استقلال 1398/03/12 1398/03/19 1398/03/21 مشهد استقلال
14 اختلال در خطوط ADSL مرکز استقلال 1398/03/08 1398/03/11 1398/03/18 مشهد استقلال
15 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن بردو شهرستان تربت جام-فیروزه 1398/03/07 1398/03/08 1398/03/08 تربت جام- فیروزه بردو- شور گشت
16 اختلال در ارتباط ADSL مرکز 15 خرداد 1398/03/05 1398/03/07 1398/03/07 مشهد 15 خرداد
17 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب 1398/03/01 1398/03/07 1398/03/09 مشهد طلاب
18 اختلال در سرویس های اینترنت، اینترانت و MPLS استان 1398/02/30 1398/02/31 1398/02/31 استان
19 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن طلاب 1398/02/25 1398/02/28 1398/02/30 مشهد طلاب
20 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن شهید فرشچی 1398/02/25 1398/02/28 1398/02/28 مشهد شهید فرشچی
21 اختلال در خطوط مخابراتی مرکز تلفن دوغ آباد 1398/02/23 1398/02/24 1398/02/24 تربت حیدریه دوغ آباد
22 اختلال در خطوط ADSL مرکز تلفن استقلال 1398/02/21 1398/02/22 1398/02/25 مشهد استقلال
23 اختلال در سرویس Adsl مراکز نبوت، ثامن، خاتم، شهرک صنعتی توس، حسین آباد قرقی 1398/02/08 1398/02/09 1398/02/10 مشهد نبوت، ثامن، خاتم و شهرک صنعتی توس، حسین آّباد قرقی
24 اختلال در سرویس Adsl مرکز سبزوار 1398/01/24 1398/01/26 1398/01/26 سبزوار سبزوار
25 اختلال در ADSL مرکز تلفن قوچان 1398/01/11 1398/01/18 1398/01/18 قوچان قوچان
26 قطع و اختلال ADSL 1397/09/17 1397/09/18 1397/09/18 خراسان رضوی خراسان رضوی
27 اختلال در دسترسی به پنل کاربری مشترکین اینترنت مخابرات 1397/09/14 1397/09/14 1397/09/14

ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

تست سرعت