اولین مرکز تلفن استان خراسان رضوی در شهر مقدس مشهد با نصب 70 شماره تلفن مغناطیسی در سال 1298 مورد بهره برداری قرار گرفت و طی سالهای 1298 لغایت 1357 تعداد مرکز خودکار تلفن شهری 9 مرکز افزایش یافت. طی برنامه پنج ساله اول با راه اندازی 29 مرکز ,مجموع مراکز تلفن استان به 95 مرکز رسید.

مطابق با برنامه توسعه پنج ساله دوم تاسیس 139 مرکز تلفن جدید پیش بینی شد که طی برنامه پنج سال دوم تعداد مرکز تلفن شهری به 252 مرکز افزایش یافت. شایان ذکر است کلیه عملیات نصب و راه اندازی مراکز اعم از کم ظرفیت و پر ظرفیت توسط پرسنل استان صورت گرفته است.
 
عملکرد نصب تلفن ثابت در شرکت مخابرات خراسان رضوی تا پایان آذر ماه سال 1394به بیش از 2530553 شماره رسیده است که از این میزان تعداد 90740شماره در سال گذشته نصب گردیده است . هم اکنون یک هزار و سیصد و چهل و شش  مرکز تلفن در سراسر استان خراسان رضوی تلفن های منصوبه فوق را پشتیبانی می کند.
 

در سال 1339 اولین مرکز با راه اندازی در شهر مشهد با حدود 2 هزار شماره افتتاح شد.طی برنامه پنج ساله اول مجموعه مراکز تلفن استان خراسان رضوی به 95مرکز و تعداد مشترکین تلفن ثابت به 123867نفر رسید همچنین طی برنامه پنج ساله دوم 57مرکز تلفن راه اندازی و تعداد مشترکین تلفن ثابت 375114نفر و طی برنامه پنج ساله سوم 503مرکز تلفن راه اندازی و تعداد مشترکین تلفن ثابت 842274نفر بوده است

این شرکت از سال 1388 برطبق اصل 44 قانون اساسی از دولتی به خصوصی تبدیل شد و در حال حاضر بیش از 6 میلیون مشترک ثابت و سیار و خدمات اختصاصی را پوشش می دهد.

مطابق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 192 مورخ 1393/3/30 کمسیون تنظیم و مقررات ارتباطات ؛ شرکت مخابرات ایران،منطقه خراسان رضوی، دارای مجوز از سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی با شماره پروانه 100/1100 در حوزه فعالیت های مخابراتی می باشد.

همچنین آدرس دفاتر و مراکز،شماره های تماس ، نوع و سطح خدمات و ...در سایر پیوندهای سایت موجود می باشد..

 


ارتباطات مردمی 2021

سامانه خدمات تلفن همراه 9990

خدمات تلفن همراه از طریق تلفن ثابت 09129990

سامانه ثبت خرابی تلفن ثابت 20117

پرداخت قبوض تلفن 2000

کلیه حقـوق محفوظ و متعلـق به شرکت مخابرات ایران منطقه خراسان رضوی

آدرس : مشهد - خیابان امام خمینی - ساختمان مرکزی مخابرات منطقه خراسان رضوی - صندوق پستی 333-91735

تلفنخانه : 38111

فکس: 38112525 051

تست سرعت